Üldised kasutustingimused

Üldtingimustes kasutatavad mõisted

Väljaanne – Internetiportaalid Geenius, Autogeenius, Digigeenius, Diktor, Rahageenius, Kodugeenius, Rohegeenius, Telli, Digi, Geeniusmeedia ja Mood.

Sisu või materjal – väljaannetes ja uudiskirjades esitatav autoriõigusega kaitstav kirjalik, heli-, pildi-, video- või muu teos

Kasutaja – väljaande internetilehekülje külastaja ja/või sisu tarbija

Uudiskirjad – kasutaja soovil e-mailiga saadetavad ülevaated tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.

Üldine

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Geenius Meedia OÜ (registrikood 11416175) hallatavatel internetilehekülgedel geenius.ee, mood.ee, auto.geenius.ee, raha.geenius.ee asuvates portaalides ja internetiajakirjades ning uudiskirjades esitatava sisu kohta. Uute geenius.ee alamdomeeni aadressiga portaalide ja ajakirjandusväljaannete loomisel laienevad need kasutustingimused ka neile.

Sisu ja kasutaja võimalused võivad erineda sõltuvalt sellest, millise tehnilise seadmega või millises geograafilises piirkonnas viibides kasutaja väljaannet loeb.

Geenius Meedia OÜ-l on igal ajal õigus kasutustingimusi muuta seoses vajadusega sätteid täpsustada või viia kooskõlla tegelikkusega, samuti seoses õigusaktide muutuse, tehnilise arengu või teenuste arendamisega, tehes muutunud sõnastuses kasutustingimused lugejatele kättesaadavaks internetis.

Väljaandja avaldab väljaannetes kasutajatele lugemiseks, vaatamiseks ja kuulamiseks nii enda loodud materjali kui ka muude isikute loodud teoseid, mille avaldamise õiguse väljaandja on omandanud, samuti kasutajate endi poolt kommentaaride ja muul kujul saadetud kaastööd. Väljaannetes avaldatu on ajakirjanduslik ja meelelahutuslik teave, mille osas väljaandja ei saa anda garantiisid ega võtta täielikku vastutust. Ühelgi juhul ei vastuta väljaandja väljaannetes esitatud materjalidega seoses tekkivate võimalike kaudsete kahjude eest.

Väljaandja teeb kõik endast oleneva, et väljaannetes avaldatu oleks kasutajatele kättesaadav, kuid ei taga seda olukordades, kus esineb häireid internetivõrgus, teostatakse hooldustöid, esineb internetivõrgu ülekoormus, vmt.

Juhul, kui kasutaja rikub kasutustingimustes või õigusaktides sätestatud kohustusi, on väljaandel õigus blokeerida kasutaja ligipääs sisule, võtta ära kommenteerimise võimalus ja kasutajale antud mistahes muud õigused.

Autoriõigused

Sisu varalised autoriõigused kuuluvad Geenius Meedia OÜ-le, kui sisust ei tulene teisti. Materjali osas, millele suunatakse viidetes või internetilinkides kolmandate isikute internetilehekülgedele, kuuluvad autoriõigused reeglina vastavalt selle materjali juures toodud infole.

Väljaandele autoriõigusega kaitstava materjali saatmisega loovutab autor/materjali saatja väljaandjale kõik sellega kaasnevad varalised autoriõigused tasuta, kui tasu maksmises ei ole eelnevalt kirjalikult kokku lepitud ning annab mittevaralistele isiklikele õigustele kogu maailmas kehtiva tagasivõtmatu litsentsi väljaandja kasuks, tähtajaga kuni nende õiguste kehtivuse lõpuni. Litsents hõlmab kõiki litsentseeritavaid õigusi, sealhulgas õigust materjali avaldada, levitada, muuta, tõlkida, pealkirjastada, ühendada muude autorite teostega, kasutada mistahes teises (meedia)vormis või eemaldada avalikkusele kättesaadavatest allikatest. Väljaandjal on piiramatu õigus nimetatud materjali suhtes saadud varalisi autoriõigusi edasi võõrandada ja anda mittevaraliste õiguste osas all-litsentse.

Materjalide refereerimine

Geenius Meedia OÜ lubab väljaannetes ilmunud ja tasuta kättesaadavaid kirjalikke ja helilisi materjale refereerida järgmistel tingimustel:

nimetatud tingimustega mitte kooskõlas kasutamine on lubatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud väljaandja loal.

Ülaltoodud reeglite rikkumisel on Väljaandjal õigus saada materjalide refereerijalt tasu 200 eurot materjali lubamatu kasutamise eest ja 320 eurot korduva tingimusi eirava materjalide igakordse kasutamise eest.

Kommenteerimise reeglid

Kommentaarides ei ole lubatud roppused, rahvuste ja rasside vahelise vaenu või sõja õhutamine. Samuti ei tohi kommentaaris kutsuda üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele, reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilise vägivalla tarvitamisele, levitada valet või halvustada põhjendamatult teisi isikuid.

Kommentaarides pole lubatud ka reklaami, kontaktandmete või muu isiklikku laadi teabe esitamine.

Väljaandja kustutab keelatud kommentaarid omal initsiatiivil või hiljemalt järgmisel päeval pärast sobimatu kommentaari kohta teate saamisest, kui nõustub hinnanguga kommentaari sobimatusest.

Kommenteerimisvõimalus ei ole ajakirjanduslik tegevus ja kommentaaridena avaldatud arvamused on kasutajate seisukohad, need kajastavad ühiskonnas levivaid arvamusi ja nende eest väljaandja ei vastuta.

Juhul, kui väljaandja siiski osutub kommentaaris avaldatu eest vastutavaks, kohustub kommenteerija hüvitama talle sellega tekitatud kahju.

Kasutajad saavad kommenteerida oma identiteeti avalikkuse eest varjates, v.a. kui seadusest tuleneb teisiti. Väljaandja edastab IP aadressi juhul, kui selleks annab kohus vastava määruse, mis on väljaandjale täitmiseks kohustuslik.

Kasutaja muud õigused ja kohustused

Väljaanne võimaldab kasutajatele täiendavaid võimalusi ja ligipääsu sisule, kui selle eest tasutakse Zlick teenusega (www.zlick.it). Nimetatud teenuse kohta saab täiendavat infot meiliaadressil support@zlick.it ja veebilehel zlick.it/kkk.

Väljaannetes reklaami tellimisel vastutab tellija reklaami vastavuse eest reklaamiseadusele ja muudele õigusaktidele. Juhul, kui reklaami avaldamine toob kaasa kahju tekkimise väljaandjale, hüvitab selle tellija väljaandja nõudel.

Kui kasutaja on tellinud uudiskirja, on ta sellega andnud väljaandjale nõusoleku enda andmete kasutamiseks uudiskirjade saatmiseks. Kasutajal on võimalus uudiskirjas näidatud lingi abil end igal ajal uudiskirjade saajate hulgast eemaldada.

Vaidlused

Kasutustingimuste kohaldamisel tekkivad vaidlused lahendavad kasutajad ja väljaandja omavahelise kokkuleppe teel. Kasutustingimuste muutmise korral lähtutakse sellisest sõnastusest, mis kehtis lahendamist vajava asjaolu tekkimise hetkel. Tarbijast kasutaja võib vaidluse lahendamiseks pöörduda ka Tarbijavaidluste Komisjoni poole (https://komisjon.ee/et) või Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise organi poole (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET). Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

Kontakt

Kontaktandmed, mida kasutades saab väljaandja poole pöörduda autoriõiguse ja tehnilistes küsimustes, samuti kaebustega sisu või kommentaaride osas, on leitavad aadressil https://geeniusmeedia.ee/kontakt

Geenius Meedia OÜ
Ahtri 6, 10151 Tallinn
Tel 660 9797
geenius@geenius.ee

Üldised kasutustingimused | Andmekaitsetingimused

© Geenius Meedia OÜ, 2019.

Ajakirjad
Digi
Mood
Muki

Podcastid
Autotund
Digitund
Restart

Sotsiaalmeedia
Facebook
Twitter

Kontakt
Toimetus
Reklaamiinfo

Geeniuse portaale majutab
Veebimajutus ja domeeni registreerimine Zones