Andmekaitsetingimused

1. Vastutav töötleja
Geenius Meedia OÜ
Ahtri 6
10151, Tallinn
Eesti
(edaspidi „Geenius Meedia“ või „meie“)

2. Kontaktisik
Gregor Sibold
Geenius Meedia OÜ
Ahtri 6
10151, Tallinn
Eesti
geenius@geenius.ee
660 9797

3. Andmekaitsetingimustes kasutatavad mõisted

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta.

Isikuandmete töötlemine - isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum.

Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Meie järgmisi internetiportaale: Geenius, Autogeenius, Digigeenius, Diktor, Rahageenius, Kodugeenius, Rohegeenius, Telli, Digi, Geeniusmeedia ja Mood.

4. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine, Geenius Meedia õigustatud huvi (näiteks kliendisuhete haldamine), Teie antud nõusolek, ning Geenius Meedia juriidiline kohustus.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüs), et tuvastada andmesubjektide veebipõhist käitumist ja luua saadud informatsiooni põhjal profiile. Kasutame seda informatsiooni sihtturunduseks ja meie teenuste arendamiseks.

4. Milliseid isikuandmeid töötleme?

Töötleme Kasutaja järgmiseid isikuandmeid:

5. Kus kohast saame isikuandmeid?

Saame kasutajaga seotud isikuandmeid peamiselt Kasutajalt endalt.

Selliste andmete ajakohastamine toimub manuaalselt Kasutaja enda poolt.

6. Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes hooldus ja kliendituge, pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist, turundusteenuseid ja IT-keskkonda, samuti meie toodetele ja teenustele riistvara ja võrguühendust. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.

Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-i.

7. Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema klientide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.

Kasutajate isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendisuhte ajal ja seni kuni me osutame teenuseid ja kolm (3) aastat pärast kliendisuhte või teenuste osutamise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti. Potentsiaalsete klientide isikuandmed kustutatakse või ajakohastatakse, kui need avastatakse olevat vananenud või kui turundustegevusele ei ole vastatud.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8. Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid?

Geenius Meedia kasutab parema kasutuskogemuse tagamiseks küpsiseid ehk cookies’id. Lisaks Geenius Meedia pakutud küpsistele võivad teatud lehe elemendid sisaldada ka kolmandate osapoolte küpsiseid.

Geeniuse lehtedel kasutatakse püsi-, sessioon-, jälgimis- ja reklaamiküpsiseid, mis võimaldavad pakkuda kasutaja eelistustele vastavaid reklaame, koostada Geenius Meedia lehe külastajate kohta anonüümset statistikat, ning pakkuda lehe toimimiseks vajalikke funktsioone.

Lehe kasutajal on õigus küpsistest keelduda, muutes selleks oma veebilehitseja sätteid. Info ja juhendid on leitavad aadressil www.aki.ee/et/kupsised. Küpsistest keeldumise korral võivad osad lehe funktsioonid töötada tavapärasest erinevalt.

9. Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, kui tunnete, et Teie õigusi on rikutud.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil.

Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse osas, sealhulgas profileerimise otseturunduse eesmärgil.

10. Kellega kontakteeruda?

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil.

11. Käesoleva andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.

Geenius Meedia OÜ
Volta 1, 10412 Tallinn
Tel 660 9797
geenius@geenius.ee

Üldised kasutustingimused | Andmekaitsetingimused | Käitumiskoodeks ja vilepuhumiskanal

© Geenius Meedia OÜ, 2022.